Centrum Papieru
Telefon do nasTELEFON
12 411 94 96
Ocena sklepu
Nasze certyfikaty
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
Obecni w serwisie

Ploter HP DesignJet T930 (914mm) GOLD PARTNER HP 2018 L2Y21A

HP
Ploter HP DesignJet T930 (914mm) Ploter HP DesignJet T930 (914mm)
14129,00 zł 11486,99 zł netto Dodaj do koszykaDo koszyka

Zapytaj o produkt
Kod produktuL2Y21A
Dostępność 24h
Koszt wysyłki0,00 zł
Na terenie Krakowa0,00 zł
Ilość:

Ploter HP DesignJet T930 (914mm)

- format: 36" / 914mm
- dysk twardy: 320 GB
- dwuletnia gwarancja producenta

Następca modelu HP DesignJet T920

 

 

 

 

 

Przed­sta­wiaj pro­jekty w for­mie wydru­ków o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści dzięki 6 ory­gi­nal­nym atra­men­tom HP – w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym. Twórz plany, rysunki i mapy o pre­cy­zyj­nie odwzo­ro­wa­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi. Sko­rzy­staj z Adobe PostScript®.

Sześć ory­gi­nal­nych atra­men­tów HP zapew­nia sze­roką gamę kolo­rów i ide­al­nie nadaje się do odwzo­ro­wy­wa­nia kolo­ro­wych obra­zów.

Ory­gi­nalne atra­menty HP w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym zapew­niają pre­cy­zję linii, głę­boką czerń i praw­dziwe, neu­tralne odcie­nie sza­ro­ści.

Zapew­nij wydru­kom archi­tek­tury pro­fe­sjo­nalny wygląd w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sko­rzy­staj z opcji Adobe PostScript®.

Niech Twój prze­kaz będzie pre­cy­zyjny – twórz plany, rysunki i mapy o dokład­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi.

Utrzy­muj wydaj­ność pracy i kon­cen­truj się na pro­jek­tach dzięki 50-stro­ni­co­wemu, zin­te­gro­wa­nemu odbior­ni­kowi z tacą ukła­da­jącą, wydru­kom w roz­mia­rze A1 dostar­cza­nym w 21 sekund, szyb­kiemu prze­twa­rza­niu i funk­cji zarzą­dza­nia oraz funk­cji HP Mobile Prin­ting, które poma­gają dodat­kowo zaosz­czę­dzić czas.

Bądź zor­ga­ni­zo­wany i sku­piaj się na zada­niach – zin­te­gro­wany, 50-stro­ni­cowy odbior­nik z tacą ukła­da­jącą zapew­nia pła­skie, posor­to­wane wydruki.

Przy tej pręd­kość druku możesz od razu wró­cić do swo­jej pracy – wydruki w for­ma­cie A1 są dostar­czane w 21 sekund.

Efek­tywne dru­ko­wa­nie – rów­no­le­głe prze­twa­rza­nie pliku z dys­kiem twar­dym o pojem­no­ści 320 GB; Zarzą­dzaj kolej­kami, kon­tro­luj koszty, przej­mij kon­trolę.

Osz­częd­ność czasu – dru­kuj bez­po­śred­nio ze swo­jego smart­fona, tabletu lub napędu USB za pośred­nic­twem funk­cji HP Mobile Prin­ting. [1]

Pra­cuj z dru­karką, która jest pro­sta w obsłu­dze i zarzą­dza­niu. Pro­to­koły zabez­pie­czeń poma­gają chro­nić Twoje infor­ma­cje. Wbu­do­wany ser­wer HP Embed­ded Web Server umoż­li­wia pro­stą kon­fi­gu­ra­cję i zarzą­dza­nie. Dru­karka łatwo inte­gruje się z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi.

Dru­ko­wa­nie bez prze­ry­wa­nia pracy – rolka nośni­ków 91,4 m i ory­gi­nalne wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści do 300 ml.

Zabez­pie­cze­nie infor­ma­cji za pomocą pro­to­ko­łów zabez­pie­czeń takich jak IPSec, 802.1x, SNMPv3, dru­ko­wa­nia po uwie­rzy­tel­nie­niu kodem PIN i innych opcji. [2]

Z łatwo­ścią kon­fi­gu­ruj i zarzą­dzaj dru­karką w zaci­szu swo­jego biurka dzięki wbu­do­wa­nemu ser­werowi HP Embed­ded Web Server.

Umoż­li­wia łatwą inte­gra­cję z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi – zgod­ność sys­te­mów iOS i Andro­id™ Andro­id™[An­dro­id™3] z HP Mobile Prin­ting. [1]

 

 

 

   
Specyfikacja techniczna
   
Łączność  
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T),                 
   
Obsługiwane nośniki  
Standardowe rozmiary nośników 210 do 914 arkusz, 279 do 914-mm w rolce
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 200 D/A1 wydruków na tydzień
Standardowe formaty nośników (arkuszy, roli) 8.3 do 36" arkusz, 11 do 36" w rolce
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm
Grubość nośnika Do 0,5 mm (19,7 mil)
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 210 x 279 do 330 x 482 mm (8.3 x 11" do 13 x 19"), podajnik ręczny: 330 x 482 do 914 x 1219 mm (13 x 19" do 36 x 74.7"), podajnik rolkowy: 279 do 914 mm (11 do 36")
Szerokość nośników, maksymalna 36 in (914mm)
Maksymalna pojemność wejściowa roli 1
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A4, A3, podajnik ręczny: A2, A1, A0
Maks. waga roli 11,9 kg
Średnica zewnętrzna roli 140 mm
Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów Wejście: automatycznie ładowanie rolek od przodu; Wyjście: zintegrowany odbiornik z funkcją układania "Stacker" (od A4/A do A0/E, pojemność do 50 arkuszy w rozmiarze A1/D), pojemnik na nośniki, automatyczny nóż
   
Pamięć  
Standardowa pojemność pamięci 1,5 GB
Maksymalna pojemność pamięci 64 GB (dla procesu obróbki pliku)
Dysk twardy 320 GB
   
Zasilanie  
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
Zużycie energii 120 watów (drukowanie), 1.3 wata (uśpienie), 5 wat (czuwanie)
   
Drukowanie  
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CLAS G4, HP-PCL3GUI, URF.
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 6 L* min/2.15 D
Zgodne rodzaje atramentów barwnikowe(C, M, Y, G, pK); pigmentowe (mK)
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 21 sek / A1
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 120 wydruków A1 na godzinę
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (adresowane przez HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty
Obszar niezadrukowany (w roli) 3 x 3 x 3 x 3 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 3 x 22 x 3 x 3 mm
Liczba wkładów drukujących 6 (Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Pojemność Wkład atramentowy 727 HP - 130ml/300ml
Ilość dysz głowicy drukującej 9632
Głowice drukujące 1 (Błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 2400 x 1200 zoptymalizowane dpi
Dokładność linii +/- 0.1%
Gwarantowana minimalna szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Ścieżka drukowania Sterownik drukarki, HP Embedded Web Server, bezpośredni wydruk z napędu USB flash, wydruk z poczty elektronicznej, usługa HP Print Service dla systemu Android, Apple AirPrint driver.
   
Oprogramowanie  
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP-PCL 3 GUI sterowniki dla Windows, oraz dla Mac OS X; PostScript sterownik dla Windows, Linux oraz Mac OS X.
Dołączone oprogramowanie HP Utility dla Mac i Windows
   
Certyfikaty  
Certyfikaty Zgodność z wymaganiami klasy B włączając w to: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Certifikaty produktu klasy A: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA i Kanada (certyfikat CSA), EU (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1), Rosja (EAC), Singapur (PSB), Chiny (CCC), Argentyna (IRAM), Meksyk (NYCE), Korea (KATS)
Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
   
Informacje o środowisku  
Emisja mocy akustycznej  
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) < 5.8 B(A)
Moc dźwięku 6.5 B(A)
   
Emisja ciśnienia akustycznego  
Ciśnienie akustyczne 47 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) < 39 dB(A)
Wilgotność przechowywania 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
   
Temperatura  
Zakres temperatur składowania -25 do 55ºC
  -13 do 131ºF
Zakres temperatur podczas eksploatacji 5 do 40ºC
  41 do 104ºF
   
Wymiary i waga  
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1500 x 781 x 815 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1399 x 916 x 1110 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 120 kg
Waga 87 kg
Gwarancja Dwu-letnia ograniczona gwarancja w miejscu eksploatacji

 

 

[1] Dru­ko­wa­nie lokalne wymaga podłą­cze­nia urzą­dze­nia prze­no­śnego i dru­karki do tej samej sieci (zwy­kle punkty Wi-Fi łączą się do połą­czeń prze­wo­do­wych) lub bez­po­śred­niego połą­cze­nia bez­prze­wo­do­wego z dru­karką. Wydaj­ność sieci bez­prze­wo­do­wej zależy od warun­ków fizycz­nych i odle­gło­ści od punktu dostępu. Tryb pracy bez­prze­wo­do­wej obsłu­guje wyłącz­nie czę­sto­tli­wość 2,4 GHz. Dru­ko­wa­nie zdalne wymaga połą­cze­nia inter­ne­to­wego z dru­karką HP obsłu­gu­jącą połą­cze­nia sie­ciowe. Korzy­sta­nie z bez­prze­wo­do­wego połą­cze­nia sze­ro­ko­pa­smo­wego za pomocą urzą­dzeń prze­no­śnych wymaga zawar­cia oddziel­nej umowy o świad­cze­nie usług. Infor­ma­cje o dostęp­no­ści i zasięgu w danym regio­nie można uzy­skać u dostawcy usług. Wię­cej infor­ma­cji jest dostęp­nych na stro­nie hp. com/go­/de­si­gn­jet­mo­bi­lity

[2] Opcjo­nalne zabez­pie­cze­nia obej­mują bez­pieczne wyma­zy­wa­nie dysku Secure Disc Erase i szy­fro­wa­nie HD – dostępne jedy­nie w wybra­nych mode­lach.

[3] Apli­ka­cja HP Print Service Plu­gin jest dostępna dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™ w wer­sji 4.4 lub now­szej. Apli­ka­cję można pobrać za darmo z Google Play.

 

Parametry podstawowe
Rozmiar / Format [mm]: 914 (A0+)
Interfejsy komunikacyjne: LAN / Ethernet
Pamięć RAM: 64 GB , 1,5 GB
Podstawa z koszem na wydruki: w zestawie
Pojemność dysku [GB]: 320
Parametry druku
Technologia druku: Termiczna HP Inkjet
Rozdzielczość druku [dpi]: 2400x1200
Wielkość kropli [pl]: 6 , 9
Liczba dysz na głowicy:: 9632 na głowicę
Minimalna szerokość linii [mm]: 0,02
Precyzja linii [%]: +/- 0,1
Marginesy: Rola: 3 x 3 x 3 x 3 mm Arkusze: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Szybkość drukowania: Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 21 sek / A1 Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, papier zwykły) 120 wydruków A1 na godzinę
Eksploatacja
Pojemność tuszy [ml]: 130 , 300
Ilość pojemników z tuszem [szt]: 6
Model głowicy drukującej: HP 727
Rodzaj atramentu: Barwnikowe (Czarny Matowy - Pigmentowy)
Obsługa nośników
Ilość podajników rolkowych: 1
Gramatura nośnika [g/m2]: do 280
Grubość nośnika [mm]: do 0,5
Długość rolki (max) [m]: 91
Maksymalna średnica roli [mm]: 140
Rodzaj nośników: Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna
Minimalna szerokość rolki [mm]: 279,4
Maksymalna szerokość rolki: 914mm (A0+)
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP , Windows 7 , Windows 8 , OS X lub wyższy
Język i emulacja
Język drukarki: HP-GL/2 , HP RTL , TIFF , JPEG , CALS G4 , HP PCL 3 GUI , URF
Bezpieczeństwo - przesyłanie danych
Zgodność z protokołami IPv6: tak
Zgodność z technologią IPSec: tak
Certyfikaty CA/JD: tak
TLS/SSL: tak
Bezpieczeństwo - przechowywanie danych
Dysk twardy: tak
Bezpieczne wymazywanie plików: tak
Bezpieczne wymazywanie dysku: tak
Dysk samoszyfrujący: opcjonalnie
Bezpieczeństwo - uwierzytelnianie i autoryzacja
Blokada dostępu do panelu sterowania: tak
Wyłączanie interfejsów: tak
Drukowanie z kodem PIN: tak
NTLMv2: nie
Urządzenie zabezpieczające API Netgard MFD dla kart inteligentnych: tak
Wyłączanie napędu USB: tak
Bezpieczeństwo - zapobieganie włamaniom
Wyłączanie protokołów: tak
Zgodność z protokołem SNMP v3: tak
Zgodność ze standardem 802.1x: tak
Bezpieczeństwo - Łatwość obsługi informatycznej
Program do rozliczania kosztów: tak
Zarządzanie poprzez przeglądarke WWW: tak
Pozostałe
Poziom hałasu [dB]: 45 - 59
Zawartość opakowania: HP Designjet T930 Printer; głowica drukująca; startowe wkłady atramentowe; taca układająca; podstawa drukarki; oś na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
Certyfikaty: Zgodność z wymaganiami klasy B włączając w to: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Certifikaty produktu klasy A: Korea (KCC)
Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
Pobór mocy: 120 watów (drukowanie), 1.3 wata (uśpienie), 5 wat (czuwanie)
Wymiary i waga
Waga produktu (netto): 87 kg
Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 1399 x 916 x 1110 mm
Gwarancja
W miejscu eksploatacji: 24 miesiące

Pakiety serwisowe / rozszerzenie gwarancji

Akcesoria do ploterów

Papier biurowy

Papiery w roli

Kalki w roli

Folie w roli