Tonery
Twoje konto
Twój koszyk
jest pusty
0,00 zł
Brak produktów w koszyku
Suma: 0,00
Przejdź do koszyka »
Warto sprawdzić:
- Promocje - Wyprzedaże - Nowości
Wielkoformatowe urządzenia MFP HP

Ploter HP DesignJet T830 MFP Urządzenie wielofunkcyjne (914mm)

POWER PARTNER HP - WYSYŁKA GRATIS
Kod produktu:
F9A30D
Kod EAN:
889296887379
Marka:
HP
Koszt wysyłki:
GRATIS
Cena netto za 1 sztukę:
18617,07 zł
1 szt.
22899,00
Dodaj do koszyka

Opis Ploter HP DesignJet T830 MFP Urządzenie wielofunkcyjne (914mm)

- urządzenie wielofunkcyjne
- format: 36" / 914mm
- Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Hi-Speed USB 2.0
 
 
 
 
 


Nasz park ploterowy to jedyne takie miejsce gdzie możecie Państwo na żywo porównać wiele systemów druku. Dysponyjemy ploterami wielkoformatowymi wszystkich liczących się producentów. Do Państwa dyspozycji oddajemy maszyny i fachowców, którzy pomogą w doborze optymalnego rozwiązania. Między innymi mogą Państwo przetestować eksponowane modele. Nasza ekspozycja nieustannie się zmienia, po aktualną listę maszyn skontaktuj się z naszym specjalistą.

Zadzwoń i umów się na spotkanie z naszymi specjalistami, czekamy na Ciebie!

Centrum Papieru

ul. Wolska 2c, Kraków
  tel.:
12 31-22-500
wew. 4

 

HP Desi­gn­Jet T830 MFP to bliź­nia­czy model (star­szy brat) HP Desi­gn­Jet T730, wypo­sa­żony w zin­te­gro­wany ska­ner wiel­ko­for­ma­towy.

Z zewnątrz oby­dwa modele wyróż­nia bar­dzo zwarta budowa, wszyst­kie ele­menty zostały zgrab­nie umiesz­czone w logiczny i wygodny dla użyt­ko­wa­nia spo­sób, a przy tym zaj­muje bar­dzo mało miej­sca w biu­rze tylko 1,62m²! Ska­ner wiel­ko­for­ma­towy w modelu T830 został zin­te­gro­wany z plo­terem wręcz ide­al­nie, przez co nie prze­szka­dza w żaden spo­sób w codzien­nym użyt­ko­wa­niu dru­karki a jest zawsze pod ręką. Poda­wa­nie i odbie­ra­nie ska­no­wa­nych prac odbywa się z przodu maszyny co naprawdę jest bar­dzo wygodne.

 

HP T830 Showroom Centrum Papieru

 

Warto też wspo­mnieć, że oby­dwa modele komu­ni­kują się z zewnętrz­nymi urzą­dze­niami zarówno przez sieć Wi-Fi, port USB ale posia­dają rów­nież wyjąt­kową nie­spo­ty­kaną dotąd w dru­kar­kach wiel­ko­for­ma­to­wych funk­cję two­rze­nie sieci Wi-Fi Direct co nie­zwy­kle uła­twia pracę. Insta­lu­jąc dedy­ko­waną dar­mową apli­ka­cję HP (All-in-One remote) na swój tablet czy smart­fon Apple lub Android otrzy­mu­jemy w pełni funk­cjo­nalne narzę­dzie do zarzą­dza­nia dru­karką, ska­no­wa­nia, prze­twa­rza­nia prac i wielu innych!

 

 

 

 

 

 

To nie­wia­ry­god­nie kom­pak­towe urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne, które stwo­rzono z myślą o wytrzy­ma­ło­ści pod­czas pracy w róż­nych miej­scach, umoż­li­wia szyb­kie wydruki i pomaga ogra­ni­czyć koniecz­ność wymiany wkła­dów atra­men­to­wych HP o pojem­no­ści do 300 ml. Łatwy trans­por­t/o­ch­rona urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyjnego przed kurzem, z opcjo­nalną obu­dową HP Desi­gnJet Rug­ged Case. [3]

Jest o połowę mniej­sze [2], zapro­jek­to­wane z myślą o trwa­ło­ści – to wytrzy­małe urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne radzi sobie z zada­niami w wyma­ga­ją­cych miej­scach, nawet na pla­cach budowy.

Umoż­li­wia uzy­ska­nie wydru­ków 3 razy szyb­ciej niż poprzed­nie modele HP – uzy­skaj druk w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści od 40 do 300 ml odpo­wied­nie do Two­jego nakładu wydruku, duże wkłady mogą pomóc ogra­ni­czyć czę­ste wymiany.

Och­rona pod­czas trans­portu, przed kurzem i uszko­dze­niami z opcjo­nalną obu­dową HP Desi­gnJet Rug­ged Case. [3]

Łatwo ste­ruj swoim urzą­dze­niem wie­lo­funk­cyj­nym i szyb­ciej wyko­nuj zada­nia [4] dzięki intu­icyj­nemu ekra­nowi doty­ko­wemu, który działa jak smart­fon. Urzą­dze­nie pozwala zmniej­szyć ilość odpa­dów dzięki auto­ma­tycz­nemu podaj­ni­kowi na arku­sze­/tacy. Urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne można usta­wić tam, gdzie naj­le­piej dopa­suje się do sieci bez­prze­wo­do­wej. [6]

Intu­icyjne wyko­ny­wa­nie zadań – pra­wie 3 razy szyb­ciej niż inne urzą­dze­nia [4] – jeden ekran doty­kowy działa jak smart­fon.

Zmniejsz o 50% ilość odpa­dów – druk w poło­wie skali z auto­ma­tycz­nym podaj­ni­kiem na arku­sze­/tacą; zmniejsz ilość dodat­ko­wej pracy, zre­du­kuj odpady z sze­ro­kich rolek. [5]

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz prze­no­sić to urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne w dowol­nym cza­sie i w dowolne miej­sce, w któ­rym będzie miało dostęp do sygnału Wi-Fi. [6]

W prost­szy spo­sób dru­kuj i udo­stęp­niaj zasoby za pomocą funk­cji zdal­nego dru­ko­wa­nia HP Mobile Prin­ting – połącz swoje urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne bez­prze­wo­dowo [6] lub za pośred­nic­twem Wi-Fi Direct. Ska­nuj, udo­stęp­niaj i dru­kuj bar­dziej efek­tyw­nie korzy­sta­jąc ze smart­fona [6] i zwięk­szaj w ten spo­sób współ­pracę zespołu.

Zin­te­gro­wane ska­no­wa­nie pozwala uchwy­cić i udo­stęp­niać opi­nie, umoż­li­wia archi­wi­za­cję i wiele wię­cej.

Dru­karka two­rzy wła­sną sieć Wi-Fi umoż­li­wiającą pro­ste nawią­zy­wa­nie połą­czeń z Wi-Fi Direct.

Wygodne ska­no­wa­nie, udo­stęp­nia­nie i dru­ko­wa­nie bez­po­śred­nio z poziomu smart­fona lub tabletu [6]; korzy­staj z urzą­dze­nia niczym z tele­fonu komór­ko­wego.

Zarzą­dzaj ska­nami z urzą­dze­nia mobil­nego przy uży­ciu apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote [7], z obsługą przez HP Mobile Prin­ting.

 

 Najważniejsze cechy

             t830-kompaktowe-wymiary             Kompaktowe wymiary (1402mm x 946mm)         
T830-Panel Wygodny dotykowy Panel 4.3 jak w smartfonie.
HP-T830-zintegrowany-skaner Nowa konstrukcja zintegrowanego skanera.
HP-T830-tusze Pojemniki z tuszem nawet do 300ml
HP-T830-WiFi-Direct Różne opcje połączeń również WiFi Direct
HP-T830-nowa-podstawa Unowocześniona solidna konstrukcja
HP-T830-Podajnik Druk zarówno z roli jak i z podajnika arkuszy.
 
 
 
 
 
Specyfikacja techniczna
   
Skanowanie  
Rozdzielczość skanowania, optyczna do 600 dpi
Maksymalna grubość nośnika do 0,8mm
Min format skanowania (skaner płaski) 127 x 127mm
Maks. format skanowania (skaner płaski) 914mm x 2,77m
Tryby inicjacji skanowania Skanowanie do sieci, email,USB, komputer, urządzenia mobilne
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz JPEG, PDF, TIFF
Szybkość skanowania liniowego Do 3.81 cm/sec (kolor, 200 dpi); do 11.43 cm/sec (skala szarości, 200 dpi)
Typ skanera CIS (Contact Image Sensor)
   
Łączność  
Łączność, opcjonalnie HP USB 3.0 Gigabit Adapter
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T),                 Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0
   
Obsługiwane nośniki  
Standardowe rozmiary nośników 210 do 914 arkusz, 279 do 914-mm w rolce
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 100 D/A1 wydruków na tydzień
Standardowe formaty nośników (arkuszy, roli) 8.3 do 36" arkusz, 11 do 36" w rolce
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm
Grubość nośnika Do 11.8 mil
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 210 x 279 do 330 x 482 mm, podajnik ręczny: 330 x 482 do 914 x 1897 mm, podajnik rolkowy: 279 do 914 mm
Szerokość nośników, maksymalna 36 in
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A, B, podajnik ręczny: C, D, E
Maksymalna pojemność wejściowa roli 1
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A4, A3, podajnik ręczny: A2, A1, A0
Maks. gramatura roli 6.2 kg
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 8.3 x 11 to 13 x 19", podajnik ręczny: 13 x 19 to 36 x 74.7", rolka: 11 do 36"
Średnica zewnętrzna roli 100 mm
Nośniki Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, recycled, plain, bright white), technical paper (natural tracing, vellum), film (clear, matte), photographic paper (satin, gloss, semigloss, premium, polypropylene), self-adhesive (adhesive, polypropylene)
   
Pamięć  
Standardowa pojemność pamięci 1 GB
   
Zasilanie  
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.2 A max
Zużycie energii 35 watów (drukowanie), 3.5 wat (uśpienie), 0.2 wat (standby)
   
Drukowanie  
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y), 12.6 pl (K)
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 8 L* min/2.10 D
Zgodne rodzaje atramentów wodne (C, M, Y), pigment (K)
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format , papier zwykły) 25 sek/strona
Technologia druku HP Thermal Inkjet
Teoretyczna minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania cyan, magenta, yellow, black
Obszar niezadrukowany (w roli) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Liczba wkładów drukujących 4 (cyan, magenta, yellow, black)
Ilość dysz głowicy drukującej 1376
Głowice drukujące 1 (cyan, magenta, yellow, black)
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 2400 x 1200 zoptymalizowane dpi
   
Oprogramowanie  
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP-RTL sterowniki for Windows, HP PCL 3 GUI sterowniki for Mac OS X and Windows
Dołączone oprogramowanie HP Utility for Mac and Windows
   
Pamięci masowe  
Dysk twardy nie
Certyfikaty Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Certified as Class A product: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA and Canada (CSA certified), EU (LVD and EN60950-1 compliant), Russia (EAC), Singapore (PSB), China (CCC), India (BIS)
   
Informacje o środowisku  
Emisja mocy akustycznej  
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) < 3.4 B(A)
Moc dźwięku 6.5 B(A)
   
Emisja ciśnienia akustycznego  
Ciśnienie akustyczne 48 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) < 16 dB(A)
Wilgotność przechowywania 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
   
Temperatura  
Zakres temperatur składowania -25 do 55ºC
  -13 do 131ºF
Zakres temperatur podczas eksploatacji 41 do 104ºF
  5 do 40ºC
   
Wymiary i waga  
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1578 x 575 x 646 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1403 x 623 x 1155 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 85 kg
Waga 62,5 kg
Gwarancja Dwu-letnia w miejscu eksploatacji

 

 

[2] Urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne HP Desi­gnJet T830 to naj­bar­dziej kom­pak­towe urzą­dze­nie o roz­mia­rze 91,4 cm (36 cali) wyko­nu­jące wiel­ko­for­ma­towe dru­ko­wa­nie/kopiowanie/skanowanie, które zaj­muje co naj­mniej o połowę mniej miej­sca (bez nóg) na pod­sta­wie spe­cy­fi­ka­cji okre­śla­ją­cych jej wyso­kość, sze­ro­kość i dłu­gość publi­ko­wa­nych według stanu na wrze­sień 2015.

[3] Dostępne według stanu na sty­czeń 2016. Wizu­ali­za­cja pre­zen­tu­jąca wytrzy­małą obu­dowę HP Desi­gnJet jest oparta na wstęp­nej kon­struk­cji pro­duktu, która może się róż­nić w final­nej wer­sji.

[4] Uży­tecz­ność w porów­na­niu z kon­ku­ren­cyj­nymi pro­duk­tami została stwier­dzona na pod­sta­wie wewnętrz­nych testów firmy HP i meto­do­lo­gii przy­ję­tej na wrze­sień 2015 roku, które pozwo­liły okre­ślić łatwość w obsłu­dze dla użyt­kow­ni­ków począt­ko­wych, porów­nu­jąc czas i pomoc wyma­ganą do ukoń­cze­nia kopio­wa­nia kolo­ro­wych mate­ria­łów w for­ma­cie A0 i pomniej­sza­nia ich do roz­miaru A3 za pomocą urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyj­nego HP Desi­gnJet T830 z jed­nym ekra­nem doty­ko­wym w porów­na­niu z osobną dru­karką i samo­dziel­nym ska­ne­rem.

[5] Druk na arku­szach eli­mi­nuje dodat­kową pracę i odpady z cięć powsta­jące pod­czas wydruku na dru­kar­kach rol­ko­wych o podob­nej wydaj­no­ści, dostęp­nych na rynku według stanu na wrze­sień 2015. Na przy­kład druk w poło­wie skali (34,3 cm/13,5 cali) na typo­wych (91,4 cm/36 cali) rol­kach daje ponad 50% odpa­dów papieru i dodat­kową pracę wyma­ganą na wyko­na­nie cię­cia.

[6] Dru­ko­wa­nie lokalne wymaga podłą­cze­nia urzą­dze­nia prze­no­śnego i dru­karki do tej samej sieci (zwy­kle punkty Wi-Fi łączą się do połą­czeń prze­wo­do­wych) lub bez­po­śred­niego połą­cze­nia bez­prze­wo­do­wego z dru­karką. Wydaj­ność sieci bez­prze­wo­do­wej zależy od warun­ków fizycz­nych i odle­gło­ści od punktu dostępu. Tryb pracy bez­prze­wo­do­wej obsłu­guje wyłącz­nie czę­sto­tli­wość 2,4 GHz. Dru­ko­wa­nie zdalne wymaga połą­cze­nia inter­ne­to­wego z dru­karką HP obsłu­gu­jącą połą­cze­nia sie­ciowe. Korzy­sta­nie z bez­prze­wo­do­wego połą­cze­nia sze­ro­ko­pa­smo­wego za pomocą urzą­dzeń prze­no­śnych wymaga zawar­cia oddziel­nej umowy o świad­cze­nie usług. Infor­ma­cje o dostęp­no­ści i zasięgu w danym regio­nie można uzy­skać u dostawcy usług. Wię­cej infor­ma­cji jest dostęp­nych na stro­nie hp. com/go­/de­si­gn­jet­mo­bi­lity

[7] Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z sys­te­mem iOS v7.0 lub w now­szych wer­sjach i dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™ v4.4 lub w now­szych wer­sjach. Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote na urzą­dze­nia prze­no­śne jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urzą­dzeń Apple® i z Google Play dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™.

 

Specyfikacja Ploter HP DesignJet T830 MFP Urządzenie wielofunkcyjne (914mm)

Parametry podstawowe

Parametry druku

Eksploatacja

 • Pojemność tuszy [ml] : 69 , 130 , 300 , 40
 • Ilość pojemników z tuszem [szt] : 4

Obsługa nośników

Bezpieczeństwo - zapobieganie włamaniom

 • Wyłączanie protokołów : tak
 • Zgodność z protokołem SNMP v3 : tak
 • Zgodność ze standardem 802.1x : tak

Bezpieczeństwo - uwierzytelnianie i autoryzacja

 • Blokada dostępu do panelu sterowania : nie
 • Wyłączanie interfejsów : tak
 • Drukowanie z kodem PIN : nie
 • NTLMv2 : tak
 • Urządzenie zabezpieczające API Netgard MFD dla kart inteligentnych : nie
 • Wyłączanie napędu USB : tak

Bezpieczeństwo - przechowywanie danych

 • Dysk twardy : nie
 • Bezpieczne wymazywanie plików : nie
 • Bezpieczne wymazywanie dysku : nie
 • Dysk samoszyfrujący : nie

Bezpieczeństwo - przesyłanie danych

 • Zgodność z protokołami IPv6 : tak
 • Zgodność z technologią IPSec : nie
 • Certyfikaty CA/JD : tak
 • TLS/SSL : tak

Bezpieczeństwo - Łatwość obsługi informatycznej

 • Program do rozliczania kosztów : nie
 • Zarządzanie poprzez przeglądarke WWW : tak

Pozostałe

Wymiary i waga

Gwarancja

Wkłady atramentowe (tusze)

Głowice drukujące

Powrót do menu
Warto sprawdzić:
- Promocje - Wyprzedaże - Nowości

Oceny produktu