Centrum Papieru
Telefon do nasTELEFON
12 411 94 96
Ocena sklepu
Nasze certyfikaty
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
Obecni w serwisie

Ploter HP DesignJet T730 (914mm) GOLD PARTNER HP 2018 F9A29A

HP
Ploter HP DesignJet T730 (914mm) Ploter HP DesignJet T730 (914mm) Ploter HP DesignJet T730 (914mm)
10149,00 zł 8251,22 zł netto Dodaj do koszykaDo koszyka

Zapytaj o produkt
Kod produktuF9A29A
Dostępność 24h
Koszt wysyłki0,00 zł
Na terenie Krakowa0,00 zł
Ilość:

Ploter HP DesignJet T730 (914mm)

- format: 36" / 914mm
- Gigabit Ethernet; Wi-Fi; Hi-Speed USB 2.0
- standardowa pojemność pamięci: 1 GB

 

 

 

 

Jest to ide­alne roz­wią­za­nie do sto­so­wa­nia w pracowniach projektowych lub na placu budowy, ponie­waż ta solidna, kom­pak­towa dru­karka zapew­nia wydruki w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund i pomaga utrzy­mać wydaj­ność pracy dzięki naprawdę dużym wkła­dom atra­men­to­wym HP ogra­ni­cza­ją­cym czę­sto­tli­wość ich wymiany. (tusze nawet do 300ml)

Wytrzy­mała, kom­pak­towa i pro­fe­sjo­nalna – ta dru­karka pasuje do Two­jej firmy, jej kompaktowy rozmiar sprawia, że zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Umoż­li­wia uzy­ska­nie wydru­ków 3 razy szyb­ciej niż poprzed­nie modele HP – uzy­skaj druk w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru są wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści od 40 do 300 ml odpo­wied­nie do Two­jego nakładu wydruku, duże wkłady mogą pomóc ogra­ni­czyć czę­ste wymiany.

Możesz zaosz­czę­dzić czas i zmniej­szyć ilość odpa­dów. Intu­icyjny, doty­kowy panel przedni działa jak smart­fon. Dru­kuj w poło­wie skali – i zmniejsz ilość odpa­dów o 50% – za pomocą auto­ma­tycz­nego podaj­nika arku­szy­/tacy.

Łatwe nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej [1] ozna­cza, że urzą­dze­nie można umie­ścić nie­mal wszę­dzie.

Zmniejsz o 50% ilość odpa­dów – druk w poło­wie skali z auto­ma­tycz­nym podaj­ni­kiem na arku­sze­/tacą; zmniejsz ilość dodat­ko­wej pracy, zre­du­kuj odpady z sze­ro­kich rolek. [2]

Panel przedni działa jak smart­fon – pozwala łatwo korzy­stać z intu­icyj­nego inter­fejsu użyt­kow­nika na ekra­nie doty­ko­wym.

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz prze­no­sić tę dru­karkę w dowol­nym cza­sie i w dowolne miej­sce, w któ­rym będzie miała dostęp do sygnału Wi-Fi. [1]

Dru­ko­wa­nie mobilne HP Mobile Prin­ting w prost­szy niż wcze­śniej spo­sób pozwala podłą­czyć się do dru­karki HP Desi­gnJet. [1] Dru­kuj z urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem zale­d­wie kilku klik­nięć. Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote, aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji dru­ko­wa­nia pod­czas pracy nad innymi zada­niami. [3]

Dru­kuj z poziomu urzą­dzeń prze­no­śnych za pośred­nic­twem kilku klik­nięć dzięki funk­cji HP Mobile-Prin­ting [1] – szybko radź sobie z popraw­kami.

Gdy jesteś w trak­cie pracy nad innymi zada­niami, podłącz doku­ment do wia­do­mo­ści e-mail i wyślij go bez­po­śred­nio do dru­karki za pośred­nic­twem ePrint. [1]

Korzy­staj z apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote [3], aby uzy­skać dostęp do dodat­ko­wych funk­cji pod­czas dru­ko­wa­nia za pośred­nic­twem urzą­dze­nia mobil­nego.

Dru­karka two­rzy wła­sną sieć Wi-Fi umoż­li­wia­jącą pro­ste nawią­zy­wa­nie połą­czeń z Wi-Fi Direct.

 

 

   
Specyfikacja techniczna
   
Łączność  
Łączność, opcjonalnie HP USB 3.0 Gigabit Adapter
Łączność, tryb standardowy Gigabit Ethernet(1000Base-T),                 Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0
   
Obsługiwane nośniki  
Standardowe rozmiary nośników 210 do 914 arkusz, 279 do 914-mm w rolce
Średnia liczba stron drukowanych tygodniowo (D/A1) 100 D/A1 wydruków na tydzień
Standardowe formaty nośników (arkuszy, roli) 8.3 do 36" arkusz, 11 do 36" w rolce
Szerokość nośników, maksymalna 914 mm
Grubość nośnika Do 11.8 mil
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 210 x 279 do 330 x 482 mm, podajnik ręczny: 330 x 482 do 914 x 1897 mm, podajnik rolkowy: 279 do 914 mm
Szerokość nośników, maksymalna 36 in
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A, B, podajnik ręczny: C, D, E
Maksymalna pojemność wejściowa roli 1
Obsługiwane formaty nośników Tylny podajnik: A4, A3, podajnik ręczny: A2, A1, A0
Maks. gramatura roli 6.2 kg
Rozmiary nośników, do dostosowania Tylny podajnik: 8.3 x 11 to 13 x 19", podajnik ręczny: 13 x 19 to 36 x 74.7", rolka: 11 do 36"
Średnica zewnętrzna roli 100 mm
Nośniki Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, recycled, plain, bright white), technical paper (natural tracing, vellum), film (clear, matte), photographic paper (satin, gloss, semigloss, premium, polypropylene), self-adhesive (adhesive, polypropylene)
   
Pamięć  
Standardowa pojemność pamięci 1 GB
   
Zasilanie  
Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.2 A max
Zużycie energii 35 watów (drukowanie), 3.5 wat (uśpienie), 0.2 wat (standby)
   
Drukowanie  
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y), 12.6 pl (K)
Rozmiar modelu 914 mm
Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Maksymalna gęstość optyczna (w czerni) 8 L* min/2.10 D
Zgodne rodzaje atramentów wodne (C, M, Y), pigment (K)
Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format , papier zwykły) 25 sek/strona
Technologia druku HP Thermal Inkjet
Teoretyczna minimalna szerokość wiersza 0.02 mm (HP-GL/2)
Kolory kaset do drukowania cyan, magenta, yellow, black
Obszar niezadrukowany (w roli) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Obszar niezadrukowany (arkusze) 5 x 5 x 5 x 5 mm
Liczba wkładów drukujących 4 (cyan, magenta, yellow, black)
Ilość dysz głowicy drukującej 1376
Głowice drukujące 1 (cyan, magenta, yellow, black)
Jakość druku w kolorze (najwyższa) Do 2400 x 1200 zoptymalizowane dpi
   
Oprogramowanie  
Dołączone sterowniki do drukarki HP-GL/2, HP-RTL sterowniki for Windows, HP PCL 3 GUI sterowniki for Mac OS X and Windows
Dołączone oprogramowanie HP Utility for Mac and Windows
   
Pamięci masowe  
Dysk twardy nie
Certyfikaty Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Certified as Class A product: Korea (KCC)
Certyfikat ENERGY STAR® Tak
Bezpieczeństwo USA and Canada (CSA certified), EU (LVD and EN60950-1 compliant), Russia (EAC), Singapore (PSB), China (CCC), India (BIS)
   
Informacje o środowisku  
Emisja mocy akustycznej  
Poziom mocy akustycznej (oczekiwanie) < 3.4 B(A)
Moc dźwięku 6.5 B(A)
   
Emisja ciśnienia akustycznego  
Ciśnienie akustyczne 48 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji (oczekiwanie) < 16 dB(A)
Wilgotność przechowywania 0 do 95% RH
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 20 do 80% RH
   
Temperatura  
Zakres temperatur składowania -25 do 55ºC
  -13 do 131ºF
Zakres temperatur podczas eksploatacji 41 do 104ºF
  5 do 40ºC
   
Wymiary i waga  
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 1578 x 575 x 646 mm
Minimalne wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 1403 x 583 x 1155 mm
Waga w opakowaniu (brutto) 70 kg
Waga 48 kg
Gwarancja Dwuletnia gwarancja w miejscu eksploatacji

 

[1] Dru­ko­wa­nie lokalne wymaga podłą­cze­nia urzą­dze­nia prze­no­śnego i dru­karki do tej samej sieci (zwy­kle punkty Wi-Fi łączą się do połą­czeń prze­wo­do­wych) lub bez­po­śred­niego połą­cze­nia bez­prze­wo­do­wego z dru­karką. Wydaj­ność sieci bez­prze­wo­do­wej zależy od warun­ków fizycz­nych i odle­gło­ści od punktu dostępu. Tryb pracy bez­prze­wo­do­wej obsłu­guje wyłącz­nie czę­sto­tli­wość 2,4 GHz. Dru­ko­wa­nie zdalne wymaga połą­cze­nia inter­ne­to­wego z dru­karką HP obsłu­gu­jącą połą­cze­nia sie­ciowe. Korzy­sta­nie z bez­prze­wo­do­wego połą­cze­nia sze­ro­ko­pa­smo­wego za pomocą urzą­dzeń prze­no­śnych wymaga zawar­cia oddziel­nej umowy o świad­cze­nie usług. Infor­ma­cje o dostęp­no­ści i zasięgu w danym regio­nie można uzy­skać u dostawcy usług. Wię­cej infor­ma­cji jest dostęp­nych na stro­nie hp. com/go­/de­si­gn­jet­mo­bi­lity

[2] Druk na arku­szach eli­mi­nuje dodat­kową pracę i odpady z cięć powsta­jące pod­czas wydruku na dru­kar­kach rol­ko­wych o podob­nej wydaj­no­ści, dostęp­nych na rynku według stanu na wrze­sień 2015. Na przy­kład druk w poło­wie skali (34,3 cm/13,5 cali) na typo­wych (91,4 cm/36 cali) rol­kach daje ponad 50% odpa­dów papieru i dodat­kową pracę wyma­ganą na wyko­na­nie cię­cia.

[3] Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z sys­te­mem iOS v7.0 lub w now­szych wer­sjach i dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™ v4.4 lub w now­szych wer­sjach. Apli­ka­cja mobilna HP All-in-One Prin­ter Remote na urzą­dze­nia prze­no­śne jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urzą­dzeń Apple® i z Google Play dla urzą­dzeń prze­no­śnych z sys­te­mem Andro­id™.

 

Parametry podstawowe
Rozmiar / Format [mm]: 914 (A0+)
Interfejsy komunikacyjne: USB , LAN / Ethernet , WiFi
Pamięć RAM: 1 GB
Parametry druku
Technologia druku: Termiczna HP Inkjet
Rozdzielczość druku [dpi]: 2400x1200
Wielkość kropli [pl]: 6 , 12
Liczba dysz na głowicy:: 1376 na głowicę
Minimalna szerokość linii [mm]: 0,07
Precyzja linii [%]: +/- 0,2
Marginesy: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Szybkość drukowania: 25 sek / D1
Eksploatacja
Pojemność tuszy [ml]: 69 , 130 , 300 , 40
Ilość pojemników z tuszem [szt]: 4
Rodzaj atramentu: Barwnikowe (Czarny Matowy - Pigmentowy)
Obsługa nośników
Ilość podajników rolkowych: 1
Gramatura nośnika [g/m2]: do 280
Długość rolki (max) [m]: 50
Maksymalna średnica roli [mm]: 100
Rodzaj nośników: Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna
Minimalna szerokość rolki [mm]: 279,4
Maksymalna szerokość rolki: 914mm (A0+)
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2003 / 2008 , Windows Vista , OS X lub wyższy
Język i emulacja
Język drukarki: HP-GL/2 , HP RTL , TIFF , JPEG , CALS G4 , HP PCL 3 GUI , URF
Bezpieczeństwo - przesyłanie danych
Zgodność z protokołami IPv6: tak
Zgodność z technologią IPSec: nie
Certyfikaty CA/JD: tak
TLS/SSL: tak
Bezpieczeństwo - przechowywanie danych
Dysk twardy: nie
Bezpieczne wymazywanie plików: nie
Bezpieczne wymazywanie dysku: nie
Dysk samoszyfrujący: nie
Bezpieczeństwo - uwierzytelnianie i autoryzacja
Blokada dostępu do panelu sterowania: nie
Wyłączanie interfejsów: tak
Drukowanie z kodem PIN: nie
NTLMv2: nie
Urządzenie zabezpieczające API Netgard MFD dla kart inteligentnych: nie
Wyłączanie napędu USB: tak
Bezpieczeństwo - zapobieganie włamaniom
Wyłączanie protokołów: tak
Zgodność z protokołem SNMP v3: tak
Zgodność ze standardem 802.1x: tak
Bezpieczeństwo - Łatwość obsługi informatycznej
Program do rozliczania kosztów: nie
Zarządzanie poprzez przeglądarke WWW: tak
Pozostałe
Poziom hałasu [dB]: 45 - 59
Zawartość opakowania: Urządzenie HP DesignJet T730, podstawa z koszem, tusze startowe, oprogramowanie, instrukcja obsługi, kable zasilające
Certyfikaty: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Certified as Class A product: Korea (KCC)
Zasilanie: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.2 A max
Pobór mocy: 35 watów (drukowanie), 3.5 wat (uśpienie), 0.2 wat (standby)
Wymiary i waga
Waga produktu (netto): 84 kg
Wymiary: 1403 x 583 x 1155 mm
Gwarancja
W miejscu eksploatacji: 24 miesiące

Skanery wielkoformatowe

Pakiety serwisowe / rozszerzenie gwarancji

Akcesoria do ploterów

Papier biurowy

Papiery w roli

Kalki w roli