Centrum Papieru
Telefon do nasTELEFON
12 411 94 96
Ocena sklepu
Nasze certyfikaty
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
  • {$partner.title}
Obecni w serwisie

Drukarka EPSON SureColor SC-P400 (A3+) C11CE85301

Epson
Drukarka EPSON SureColor SC-P400 (A3+) Drukarka EPSON SureColor SC-P400 (A3+) Drukarka EPSON SureColor SC-P400 (A3+)
2280,00 zł 1853,66 zł netto Dodaj do koszykaDo koszyka

Zapytaj o produkt
Kod produktuC11CE85301
Dostępność 24h
Koszt wysyłki13,99 zł
Na terenie Krakowa0,00 zł
Ilość:

Drukarka EPSON SureColor SC-P400 (A3+)

Drukarka EPSON SureColor SCP400

Format: A3+
Waga: 12,3 kg
Druk bez marginesów
Rozdzielczość: 5760x1440
Drukowanie CD DVD

Dru­karka EPSON Sure­Co­lor SC-P400 (A3+)

Naj­now­sza dru­karka A3 + Epson pro-photo łączy lekki, sty­lowy i kom­pak­towy design z wie­loma funk­cjami do two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści wydru­ków na róż­nych nośni­kach. Połą­cze­nie atra­men­tów pig­men­to­wych i zaawan­so­wane funk­cje łącz­no­ści w jed­nym za przy­stępną cenę. SC-P400 jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla foto­gra­fów ama­to­rów i entu­zja­stów foto­gra­fii.

Ama­to­rzy i entu­zja­ści foto­gra­fii mogą teraz two­rzyć impo­nu­jące wydruki pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści. SC-P400 wyko­rzy­stuje sie­dem kolo­rów atra­mentu UltraChrome Hi-Gloss 2 oraz opty­ma­li­za­tor poły­sku, co ozna­cza, że zdję­cia będą miały żywe kolory i jed­no­lity gładki połysk. Atra­menty dostar­czane są na nośnik przez gło­wicę dru­ku­jącą, która two­rzy naj­mniej­szy roz­miar kro­pli atra­mentu foto­gra­ficz­nego na rynku, zapew­niając nie­zwy­kle pre­cy­zyjne wydruki.

Bar­dziej ela­styczne niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej – nowy model jest wypo­sa­żony w sze­reg zaawan­so­wa­nych funk­cji łącz­no­ści, w tym druku Wi-Fi. Wystar­czy pobrać apli­ka­cję iPrint nasmart­fona lub tablet i można szybko i bez wysiłku dru­ko­wać zdję­cia bez­prze­wo­dowo. Dru­karka może być podłą­czona do sieci lokal­nej w labo­ra­to­rium foto­gra­ficz­nym lub w biu­rze dzięki wbu­do­wa­nej kar­cie Ether­net.

Ponadto jest to naj­mniej­sza i naj­lżej­sza dru­karka foto­gra­ficzna A3+ z atra­men­tami pig­men­to­wymi dostępna na rynku, co ozna­cza, że użyt­kow­nicy mogą zaosz­czę­dzić miej­sce na biurku. Jego ele­gancki i pro­fe­sjo­nalny wygląd czyni go ide­al­nym dodat­kiem do każ­dego nowo­cze­snego domu, stu­dio lub biura.


Spe­cjalny zestaw pig­men­tów UltraChrome HiGloss 2 to sys­tem skła­da­jący się z atra­men­tów w sied­miu kolo­rach oraz ulep­szo­nego opty­ma­li­za­tora poły­sku, co umoż­li­wia uzy­ska­nie wyjąt­ko­wych błysz­czą­cych odbi­tek cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się żywymi i wyra­zi­stymi kolo­rami, bogatą czer­nią oraz odpo­wied­nimi odcie­niami skóry. Pozwala on nie tylko two­rzyć wyso­kiej jako­ści odbitki, ale jest także naj­bar­dziej przy­stępny cenowo spo­śród dostęp­nych na ryn­ku1 dru­ka­rek A3+, dzięki czemu można ogra­ni­czyć koszty dru­ko­wa­nia.

Uch­wyć nawet naj­drob­niej­sze szcze­góły dzięki nie­zwy­kle nie­za­wod­nym gło­wi­com dru­ku­ją­cym Micro-Piezo firmy Epson. Two­rze­nie kro­pli naj­mniej­szej wiel­ko­ści spo­śród dru­ka­rek foto­gra­ficz­nych A3+ dostęp­nych na ryn­ku1 daje użyt­kow­ni­kom pew­ność, że ich odbitki będą nie­zwy­kle pre­cy­zyjne i atrak­cyjne.

Dru­karka SC-P400 obsłu­guje nośniki cią­głe w rolce lub arku­szach w for­ma­cie do A3+ i dla­tego zapew­nia foto­gra­fom swo­bodę pre­zen­to­wa­nia odbi­tek na wiele spo­so­bów. Dru­karka jest wypo­sa­żona w łatwą w obsłu­dze ścieżkę papieru arty­stycz­nego z tyl­nym podaj­ni­kiem uła­twia­jącą two­rze­nie odbi­tek o jako­ści odpo­wied­niej do pre­zen­ta­cji w gale­rii. Umoż­li­wia to dru­ko­wa­nie na grub­szych nośni­kach, mak­sy­mal­nie 1,3 mm, i uzy­ska­nie sztyw­nych zdjęć łatwych do pre­zen­ta­cji. Wyko­na­nie odbi­tek dużych, pano­ra­micz­nych lub w spe­cjalnym for­ma­cie uła­twia obsługa nośni­ków cią­głych w rolce.

Zapro­jek­to­wana pod kątem komu­ni­ka­cji z innymi urzą­dze­niami ta dru­karka jest uni­wer­salna jak ni­gdy dotąd. Wbu­do­wany inter­fejs Ether­net uła­twia podłą­cze­nie do sieci w domu lub stu­dio. Dru­ko­wa­nie bez­prze­wo­dowe jest pro­ste dzięki połą­cze­niu Wi-Fi, a pobra­nie apli­ka­cji Epson iPrint umoż­li­wia bez­prze­wo­dowe dru­ko­wa­nie zdjęć z róż­nych urzą­dzeń mobil­nych, w tym tele­fo­nów i table­tów, bez względu na czas i miej­sce2.

 

Ogólne
Typ drukarki Drukarka fotograficzna - strumieniowa - kolorowy
Drukarka
Technologia Inkjet Epson Micro Piezo
Paleta kolorów atramentu 7 atramentów - cyan, magenta, yellow, photo black or matte black, red, orange, gloss optimizer
Konfiguracja dyszy 180 dysz (czarny), 180 dysz (na kolor)
Min. rozmiar kropli atramentu 1, 5 pl
Konfiguracja pojemnika z atramentem 8 niezależnych pojemników atramentu
Typ atramentu Epson UltraChrome Hi-Gloss2
Prędkość drukowania Do 9 str/ min - czarno-białe
Do 5 str/ min - kolor
Technologia przyłączania Bezprzewodowa
Interfejs USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 5760 x 1440 dpi
Rozdzielczość maks (kolor) 5760 x 1440 dpi
Obługa nośników Podajnik papieru na 120 arkuszy, taca na płytę CD / DVD
Obsługa nośników
Typy nośników Papier zwykły, etykiety na płyty CD/ DVD, papier gruby, pocztówki
Klasa nośników A3
Max rozmiar nośnika A3 plus (329 x 483 mm)
Rozmiary nośników ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm, A3 plus (329 x 483 mm)
Zakres grubości nośnika 0.08 mm - 1.3 mm
Całkowita pojemność nośników 120 arkusze
Podajniki nośników 1 x automatyczny - 120 arkusze - A3 plus (329 x 483 mm)
Praca w sieci
Praca w sieci Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie
Połączenia 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B
1 x LAN - RJ-45
Różne
Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x pojemnik z atramentem ( photo black )
1 x pojemnik z atramentem ( czarny mat )
1 x pojemnik z atramentem ( gloss optimizer )
1 x pojemnik z atramentem ( pomarańczowy )
1 x pojemnik z atramentem ( czerwony )
1 x pojemnik z atramentem ( żółty )
1 x pojemnik z atramentem ( magenta )
1 x pojemnik z atramentem ( cyjan )
Zgodność z normami ISO 7779
Zasilanie
Zasilacz Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie AC 230 V
Wymagana częstotliwość 50 - 60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności 20 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia 0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny Apple MacOS X 10.6 or later, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Windows 8 (32/ 64 bits), Windows 8.1 (32/ 64 bit)
Parametry środowiska
Emisja dźwięku (w czasie pracy) 52.8 dBA
Wymiary i waga
Szerokość 62.2 cm
Głębokość 32.4 cm
Wysokość 21.9 cm
Waga 12.3 kg
Parametry podstawowe
Rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne (tylko drukowanie)
Zalecana ilość miesięczna [str./m-c]:
Parametry druku
Technologia druku: atrament - kolor
Format druku: A3+
Rozdzielczość druku - mono [dpi]: 5760 x 1440
Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 5760 x 1440
Eksploatacja
Ilość wkładów: 8
System stałego zasilania w atrament: nie
Komunikacja
Interfejsy komunikacyjne: Ethernet (sieć LAN) , WiFi (drukowanie bezprzewodowe, wireless) , USB 2.0
Obsługa nośników
Gramatura nośników [g/m²]: Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,3 mm
Obsługiwane formaty nośników: A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Letter Legal, Pocztówka, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64
Zasilanie
Zużycie energii [W]: Zużycie energii w trybie aktywności 20 wat Zużycie energii w stanie uśpienia 0.3 wat
Rodzaj zasilania: sieciowe
Pozostałe
Funkcje: nadruk na płytach CD/DVD , wydruk bez marginesów
Wymiary i waga
Szerokość [mm]: 622‎
Wysokość [mm]: 219
Głębokość [mm]: 324
Waga (bez opakowania) [kg]: 12,3
Waga (z opakowaniem) [kg]:
Gwarancja
Czas trwania gwarancji [m-c]: 12 miesięcy
Miejsce rozpatrzenia gwarancji: serwis