Facebook


telefon: 12 411 94 96
Facebook       YouTube    XXL FOTO

Regulamin sklepu internetowego Centrum Papieru

Regulamin sklepu internetowego Centrum Papieru

Regulamin Sklepu Internetowego Centrum Papieru

 


Sklep internetowy Centrum Papieru prowadzony jest przez:

Dariusz Jucha CENTRUM PAPIERU z siedzibą w Krakowie, adres:

30-663 Kraków, ul. Wolska 2c, NIP: 6761177689, REGON: 351099274

 

§ 1.


Definicje


Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedający – Dariusz Jucha CENTRUM PAPIERU z siedzibą w Krakowie, adres: 30-663 Kraków, ul. Wolska 2c, NIP: 6761177689, REGON: 351099274.

Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez złożenie zamówienia. W przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem korzystającym ze Sklepu Internetowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca – będąca Klientem osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a także osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego , która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towary – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Strony – Sprzedający i Klient.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.centrumpapieru.pl, poprzez który Klient dokonuje zakupu Towarów.

 

 

§ 2.


Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami Umów Sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.


2. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, oraz jego zaakceptowanie poprzez kliknięcie opcji „akceptuję regulamin”.


3. Wszystkie informacje zawartej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.

 

§ 3.


Rejestracja


1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:
a) adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto w pryzpadku firmy dodatkowo NIP oraz nazwę firmy.
2. Rejestracja jest bezpłatna i trwa około 1 minuty przy zachowaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo procedury rejestracji.

 

§ 4.


Zamówienie


1. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym dokonywane są po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.


2. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzu Zamówienia przez Klienta.

4. System sprzedaży internetowej pozwala na złożenie zamówienia z terenu całej Polski.


5. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przed złożeniem Zamówienia należy się zalogować.


6. Logowanie dostępne jest dla osób zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Rejestracja jest bezpłatna, należy postępować zgodnie z § 3.


7. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia otrzymuje ono status "przyjęto". Zamówienie takie trafia do Sklepu Internetowego oraz do historii zamówień Klienta. W historii zamówień gromadzone są informacje o wszystkich Zamówieniach dokonanych przez Klienta, istnieje także możliwość śledzenia aktualnego stanu realizacji Zamówienia (numer przesyłki, data i godzina wysłania, nazwa firmy kurierskiej, miejsce znajdowania się przesyłki).


8. Po odebraniu Zamówienia przez Sklep Internetowy, sprawdzana jest dostępność Towaru. Następnie pracownik Sklepu Internetowego informuje Klienta telefonicznie o dostępności Towaru, potwierdza złożenie Zamówienia i ustala szczegóły oraz sposób jego realizacji.


9. Większość Towarów oferowana w Sklepie Internetowym dostępna jest "od zaraz" z magazynu Sklepu Internetowego w Krakowie. Jednak czasami, zwłaszcza w przypadku Zamówień nietypowego Towaru istnieje konieczność jego sprowadzenia. Wówczas termin realizacji może przedłużyć się o kilka dni, w takim wypadku Klient zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia się terminu Zamówienia.


10. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Sprzedającego zawarcia Umowy Sprzedaży.


11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji adres e-mail.


12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.


13. Termin realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze. i zależy od dostępności Towaru oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

 

§ 5


Ceny


1. Wszystkie ceny Towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).


2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.


3. Cena wiąże Sprzedającego od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.


4. Cena Towaru podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązuje do wyczerpania zapasów.

 

§ 6


Płatności


1. Sprzedający na każdy sprzedany Towar wystawia paragon lub fakturę VAT.


2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
a) za pobraniem,
b) przelewem/przedpłatą na konto Sprzedającego
c) w przypadku Klienta mającego status Stałego Odbiorcy przelewem po odbiorze Towaru


3. Płatności w drodze przelewu powinny być dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Centrum Papieru
PKO SA
Nr: 76 1240 4878 1111 0000 4716 4491

 

4. Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT, lub paragon za zakupiony Towar.

 

§ 7


Wysyłka


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu Zamówienia.


3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Klient składający Zamówienie w systemie Sprzedającego ma możliwość wyboru firmy kurierskiej. Na terenie administracyjnym Krakowa Towar dostarczany jest bezpłatnie (przy zamówieniu brutto powyżej 150zł). Jednak w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 150 zł brutto, Klient jest obciążany kosztami wysyłki.


4. Koszt wysyłki wyświetla się na pulpicie w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.


5. Towar jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.


6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 


§ 8


Gwarancja


1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją Producenta Towaru. Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzęt posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom reklamacyjnym opisanym w niniejszym regulaminie i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.


2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na wydruku gwarancji wystawionej przez gwaranta.


3. Realizacja gwarancji producenta Towaru odbywa się w autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie całego kraju. Informacja o autoryzowanych punktach serwisowych znajduje się na wydruku gwarancji oraz na stronie internetowej producenta Towaru.

 

§ 9


Reklamacje


1. Towar reklamowany musi być zakupiony u Sprzedającego, a zgłaszający powinien podać nr. faktury lub paragonu który potwierdza zakupienie u Sprzedającego reklamowanego Towaru.


2. Reklamowany Towar powinien być oznaczony jako zgłoszenie reklamacyjne, aby Sprzedający mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg.


3. Po wysłaniu zgłoszenia pracownik Sprzedającego skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia reklamacji, oraz uzgodnienia formy transportu.


4. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamację. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.


5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar jest przekazywany klientowi osobiście w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
a) Sprzedającego w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady Towaru która wystąpiła bez winy Klienta)
b) Klienta – w przypadku, gdy wada Towaru powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowania tj. z winy Klienta, lub w przypadku, gdy podczas testów Towaru w serwisie wada nie wystąpiła, w tym wypadku Klient zostaje obciążony, także kosztem wysyłki do Sprzedawcy

 

§ 10


Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Uprawnienie to jest ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni, na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Niniejsze prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży Konsumentowi - osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


3. Zwracany w tym trybie Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.


6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.


7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona i przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Konsumenta faktura korygująca.

 

§ 11


Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.


2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.


3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną w procesie rejestracji podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.


4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa polityka prywatności.


5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.


6. Sprzedający udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane powyżej jedynie za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

 

§ 12


Postanowienia końcowe


1. Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Klient decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny z naszej strony www.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


3. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.


4. W przypadku sporów wynikłych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sądem właściwym do ich rozpatrywania jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje